Jalostus ja terveys

Blup-indeksit

BLUP-INDEKSIT 2023

 

23.3.2023 julkaistut suomenajokoirien blup-indeksit

Excel-muodossa

PDF-muodossa

———————————————————————————————————

Mira Savolaisen Maisterintutkielma 2018
Suomenajokoiran ajo-ominaisuuksien perinnöllinen vaihtelu

———————————————————————————————————

 

Suomenajokoirien jalostusindeksit (BLUP-indeksit ) 2023

1. Ajoaika
2. Haku
3. Haukku
4. Ajotaito
5. Metsästysinto
6. Ajolöysyys
7. Hakulöysyys
8. Kokonaisjalostus

Suomenajokoirien BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) -indeksit on laskettu ja päivitetty tietokantaan. Indeksilaskennassa on hyödynnetty tulokset vuoden 2011 sääntömuutoksen jälkeen aina 28.2.2023 päättyneeseen koekauteen saakka. Indeksit on laskettu seuraaville ominaisuuksille: Ajopisteet, hakupisteet, haukkupisteet, ajotaitopisteet, metsästysinto, ajolöysyys ja hakulöysyys.

Indeksit on standardoitu keskiarvoon 100 ja hajontaan 10. Standardoinnin vertailujoukon muodostavat vuoden 2014 jälkeen syntyneet koirat. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 100 olevat indeksit ovat korkeampia, kuin keskimärin vuoden 2014 jälkeen syntyneillä koirilla. Ajo- ja hakulöysyyttä lukuun ottamatta korkea indeksi tarkoittaa perinnöllisesti parempaa yksilöä. Ajo- ja hakulöysyydessä taasen korkeamman indeksin saa yksilö, jolla on perinnöllinen taipumus ajo- tai hakulöysyyteen.

Indeksien hajonnan standardointi mahdollistaa indeksien tulkinnan normaalijakauman lainalaisuuksien kautta. Esimerkiksi jos jonkun ominaisuuden indeksi on 120, tarkoittaa se sitä, että ainoastaan 2,2%:lla vuoden 2014 jälkeen syntyneistä koirista on korkeampi indeksi kuin tarkastellulla yksilöllä.

Indeksit ovat aina ennusteita ja on luonnollista, että ne muuttuvat laskentakerrasta toiseen. Käytännössä joko koiralle itselle tai sen sukulaisille tulee lisää tietoa ja siten arvostelun luotettavuus paranee koko ajan. Arvostelun luotettavuutta kuvataan arvosteluvarmuudella, joka on suhteellinen luku nollan ja yhden välillä. Indeksi on siis sitä luotettavampi mitä korkeampi arvosteluvarmuus on. Käytännössä arvosteluvarmuudet yli 0,7 ovat jo varsin luotettavia, eli tällaisten indeksien ei pitäisi enää jatkossa juuri muuttua, vaikka lisätietoakin kertyisi koirasta ja sen sukulaisista.

Kokonaisjalostusindeksi on laskettu seuraavalla painoituksella:

Ajoaika Ajotaito Haku Haukku Metsästysinto
17% 25% 18% 20% 20%

Metsästysinnon, ajolöysyyden ja hakulöysyyden indeksien tarkastelussa tulee olla kriittinen. Aineistot ovat ko. ominaisuuksien suhteen kovin vinoutuneita eli virhepisteitä on rekisteröity vähän aineiston laajuus huomioiden.

Mikä on BLUP-indeksi?

Eläinmalli BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) on paras tällä hetkellä tunnettu jalostusarvojen arviointimenetelmä. Se on tilastomatemaattinen menetelmä, jota käytetään yleisesti eläinten perinnöllisen arvon ennustamiseen kaikilla taloudellisesti tärkeillä kotieläinlajeilla.

BLUP-indeksiä laskettaessa koiran perinnöllinen taso ja ympäristötekijöiden vaikutus (esim. koekeli, ikä, sukupuoli) ratkaistaan samanaikaisesti. Perinnöllisen tason arviointiin huomioidaan kaikkien sukulaisten tulokset perinnöllisten lainalaisuuksien mukaisesti. BLUP-indeksi siis ennustaa, millaiset ovat koiran metsästysominaisuuksien perintötekijät eli mikä on koiran arvo jalostuseläimenä jäniksenajokokeiden tietojen perusteella laskettuna.

Ajokoiralle lasketut indeksit muuttuvat luonnollisesti vuosittain, koska koira tai ainakin sen sukulaiset saavat lisää koetulostietoja. Siksi BLUP-indeksit päivitetään vuosittain koekauden jälkeen lisäämällä sen koekauden tiedot jo aiemmin laskennassa mukana olleisiin tietoihin. Viimeksi lasketut indeksit ovat aina paras ennuste koiran perinnöllisestä tasosta, jalostusarvosta.

BLUP-indeksit on laskettu koirille, joilla on omia tai jälkeläisten koetuloksia tai yleensä alenevassa polvessa sukulaisia, joilla on koetuloksia indeksilaskennassa mukana olevilta vuosilta. Pelkkien polveutumistietojen perusteella indeksejä ei ole laskettu, mutta esimerkiksi pennun odotetun jalostusarvon saa laskemalla vanhempien indeksien keskiarvon. Mitä enemmän koiralla ja sen sukulaisilla, lähinnä jälkeläisillä on koetuloksia, sitä luotettavammin indeksit kuvaavat koiran jalostusarvoa. Tämän takia olisi tärkeää käyttää kaikkia koiria, myös huonommin ajavia, kokeissa, jotta indeksien arvosteluvarmuudet paranisivat.

Timo Serenius
Seredat Oy