Ajankohtaista

20 toukokuun, 2020

Nuorten koirien lonkkanivelen kasvuhäiriötutkimus

Nuorten koirien lonkkanivelen kasvuhäiriötutkimuksesta

Toivomme tutkimuksen tuovan sekä kasvattajille että koiranomistajille tarkempia ja varhaisempia työkaluja lonkkanivelen kasvuhäiriön havaitsemiseen ja diagnostiikkaan, jotka voisivat toimia myös kasvattajan jalostustyön apuna. Pyrimme myös kehittämään keinoja lonkkanivelen kasvuhäiriön vakavuusasteen vähentämiseen sekä nivelrikon ennaltaehkäisyyn.

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, voiko fysioterapeuttisella harjoitusohjelmalla vaikuttaa nuorten koirien lonkkanivelen kasvuhäiriöön ja sen seurauksena tulevan nivelrikon määrään ja etenemiseen. Lisäksi tutkimuksessa kehitetään uutta toiminnallista tutkimusmenetelmää lonkkanivelen kasvuhäiriön arviointiin ja varhaiseen havaitsemiseen eläinlääkärin ja fysioterapeutin vastaanotolla.

Vaihe yksi: pentueseulonnat

Kaikkiin tutkimuksiin osallistuvat pennut etsitään pentueseulontojen avulla. Jos teillä kasvattajana on helmi-heinäkuussa 2020 16 viikkoa täyttäviä pentueita, joiden vanhempien lonkista on virallinen lonkkakuvaustulos, koskee tämä kutsu mahdollisesti juuri teitä. Kutsumme siis koko pentueen (vähintään neljä pentua pentueesta) osallistumaan tutkimusten ensimmäiseen vaiheeseen pentujen ollessa 16 viikon ikäisiä. Vaikka lonkkanivelen kasvuhäiriön omaavien pentujen olemassaoloa pentueessa on mahdotonta arvata, toivomme osallistujiksi ensimmäiseen vaiheeseen nimenomaan pentueita, joiden jommankumman vanhemman aiemmissa pentueissa on nähty lonkkanivelen kasvuhäiriön omaava pentu tai pentuja, tai jos vanhemmilla tai niiden lähisuvussa tiedetään esiintyneen lonkkien löysyyttä.

Ensimmäisessä vaiheessa ortopedi tutkii kaikki pennut, suorittaen tavallisen ontumatutkimuksen, tunnustellen raajat, sekä arvioiden niiden liikelaajuutta. Lisäksi tehdään tavanomaisia fysioterapeuttien käyttämiä lonkan löysyyttä arvioivia toiminnallisia testejä (kuten makuu- ja istuma-asentojen arviointi, ryömiminen, kiipeily, jne). Näiden tutkimusten avulla pyritään kehittämään uusi arviointimenetelmä koirien lonkkien löysyyden arvioimiseksi. Kaikkia edellä mainittuja tutkimuksia käytetään normaalistikin koiria tutkittaessa. Kaikki pennut myös röntgenkuvataan: niistä otetaan sekä peruslonkkakuva, että niin sanottu loitonnusasentokuva. Jos näissä tutkimuksissa saadaan varmistus mahdollisesta lonkkanivelen kasvuhäiriöstä, pentu soveltuu osallistumaan fysioterapian vaikuttavuutta arvioivaan tutkimusprojektiin.

Käytännössä koko pentue pyritään ottamaan vastaan kahden peräkkäisen päivän aikana sen viikon aikana, kun ne täyttävät 16 viikkoa. Tutkimuspäivät ovat torstai ja perjantai, ja tutkimukseen kannattaa varata koko päivä. Kaikki tutkimusosiot, kuten myös ruoka, terapia ja harjoitusohjelmat ovat omistajille maksuttomia.

Vaihe kaksi: fysioterapian vaikuttavuus -tutkimus

Tutkimuksen toiseen vaiheeseen osallistuvat pennut jaetaan kahteen ryhmään. Molemmissa ryhmissä oleville pennuille tarjotaan kaikille sama ruokavalio kolmeksi kuukaudeksi, sekä annetaan lonkkanivelen kasvuhäiriön hallintaa tukevat kotiliikuntaohjeet. Lisäksi toisen ryhmän pennut osallistuvat erittäin aktiiviseen fysioterapeuttiseen harjoitusohjelmaan. Tämän ohjelman aikana pentu käy kolmen kuukauden ajan kaksi kertaa viikossa fysioterapiassa Yliopistollisessa Eläinsairaalassa Helsingin Viikissä. Harjoitusohjelmaan kuuluu mm. vesijuoksumattoharjoittelua sekä viikoittain päivitetty kotiharjoitusohjelma.

7 kk, 13 kk ja 2 v iässä kaikille tutkimukseen osallistuneille pennuille toistetaan samat tutkimukset kuin ensimmäisellä käyntikerralla.

Kasvattajat ovat avainroolissa

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarvitsemme apua nimenomaan kasvattajilta, jotka ovat halukkaita kannustamaan koko pentuettaan osallistumaan tutkimukseen. Tämä on tutkimukselle tärkeää mahdollisimman luotettavan tutkimusotoksen saamiseksi. Tutkimukseen voi kuitenkin ilmoittautua yhtä lailla kuka tahansa pentujen omistajista, kunhan hän saa innostettua mukaan vähintään kolmen muun pentuesisaruksen omistajat. Yksittäisen koiran löydökset raportoidaan omistajalle suullisesti. Mikäli omistaja haluaa, tutkimuksessa otettuja 13 kk ikävaiheen röntgenkuvia voi käyttää virallisina kuvina.

Vaitiolovelvollisuus

Kaikki tutkimukseen osallistuvat tutkijat toimivat tiukan vaitiolovelvollisuuden alaisena, eikä yhdenkään kasvattajan, koiran tai omistajan tietoja käsitellä tunnistettavassa muodossa. Tutkimusten tulokset pyritään julkaisemaan kansainvälisessä, vertaisarvioidussa eläinlääketieteellisessä lehdessä: sielläkin kaikki tieto käsitellään niin, ettei yksittäistä koiraa, omistajaa tai kasvattajaa pysty tunnistamaan. Elleivät osallistujat itse kerro osallistuneensa tutkimukseen, ei kukaan muu kuin tutkimusryhmä tiedä osallistumisesta.

Jos olette kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen pentueenne kanssa, tai haluatte lisätietoa tutkimuksesta, ottakaa ystävällisesti yhteyttä eläinlääkäri Ella Söderlundiin sähköpostitse: ella.soderlund@helsinki.fi